શ્રી લીલાશાહ મેડીકલ & પ્રોવીઝન સ્ટોર્સ

ફર્મનું નામ: શ્રી લીલાશાહ મેડીકલ & પ્રોવીઝન સ્ટોર્સ

ફર્મનો વ્યવસાય: રીટેલર

દરેક પ્રકાર ની દવાઓ અને કોસ્મેટીક ના વિક્રેતા 

ફર્મનું એડ્રેસ: સરકારી હોસ્પીટલ ની બાજુમાં,સ્ટેશન રોડ,ધાનેરા

કોન્ટેક્ટ પર્સન: પ્રવિણ આચાર્ય

કોન્ટેક્ટ નંબર: 02748-222150

                   :9427085683

Firm Name: Shree LIlashah Medical & Provison Stores

Firm Business: Retail (all types of medicine & cosmetics)

Business category: Medical & Provision Stores

Firm Address: Opp-Sarkri Hospital,Station Road,Dhanera

Contact Person: Pravin Acharya

Contact Number: Office:02748 222150
Mo: 9427085683

Share This:

Business ::

Firm Business ::

Firm Address ::

Contact Person ::

Contact Number ::

E-Mail ::

Category ::

ફર્મનું નામ ::

ફર્મનો વ્યવસાય ::

ફર્મનું એડ્રેસ ::

કોન્ટેક્ટ પર્સન ::

કોન્ટેક્ટ નંબર ::

Mobile: Security Code: